IQ PLUS

TOEFL

แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จาก USA
แบบทดสอบ จาก USA

TOEFL

เป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จาก USA สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า โทเฟิล หรือ โทเฟล โดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือฟัง พูด อ่าน และเขียน