IQ PLUS

GED

ของเราวุฒิการศึกษาของ USA เทียบเท่ากับการจบมัธยมปลาย
วุฒิการศึกษาของ เทียบเท่ากับการจบมัธยมปลาย

GED

เป็นวุฒิการศึกษาของ USA หากน้องๆ สอบ GED ผ่านแล้ว ก็เทียบเท่ากับการจบ ม.6 GED ที่ได้นี้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องต้องการได้เลย