IQ PLUS

AP

หลักสูตรจากสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้นักเรียน Grade 11-12 สอบเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรจากสหรัฐฯ สอบเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย

AP

หลักสูตรจากสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้นักเรียน Grade 11-12 สอบเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยคือ โครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล ออกข้อสอบโดย College Board ประเทศสหรัฐอเมริกา